WARTO WIEDZIEĆ

Wydruk komputerowy i zrzuty ekranowe jako dowód w sprawie sądowej

15.12.2017

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że art. 308 k.p.c. stanowiący otwarty katalog środków dowodowych – nadaje moc dowodową wydrukom zrzutów ekranowych. W sentencji wyroku czytamy, że wydruki komputerowe mogą stanowić dowód w postępowaniu cywilnym, stanowią bowiem „inny środek dowodowy”, o którym mowa w art. 308 k.p.c. i art. 309 k.p.c. Jakkolwiek…

Czytaj więcej >

Opłatę w znakach sądowych można uiścić elektronicznie

04.12.2017

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych wprowadziło możliwość uiszczania opłat sądowych w znakach sądowych za pośrednictwem portalu e-Płatności. Znaki opłaty sądowej można kupić na stronie: https://oplaty.ms.gov.pl/znaki-oplaty-sadowej/zakup System jest niezwykle prosty i szybki. Kupione znaki sądowe można wydrukować i załączyć do pisma.

Czytaj więcej >

Elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. EPU) – główne różnice pomiędzy EPU a postępowaniem upominawczym

16.11.2017

Elektroniczne postępowanie upominawcze (toczące się przed tzw. e-sądem w Lublinie) znacznie różni się od zwykłego postępowania upominawczego. Po pierwsze, co istotne dla powoda zainteresowanego wniesieniem pozwu, opłata sądowa od pozwu jest niższa, aniżeli w zwykłym postępowaniu upominawczym. W EPU powód wnosi jedynie 1/4 z 5% wartości przedmiotu sporu (wartości roszczenia głównego). Po drugie, w tym…

Czytaj więcej >

Wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczący obowiązku sądu pomijania spóźnionych twierdzeń i dowodów

01.12.2016

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 sierpnia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt: I ACa 235/16 Sąd stwierdził, że z art. 207 § 6 k.p.c. wynika, że jeśli wskazane w nim wyjątki nie występują to obowiązkiem sądu jest pominięcie spóźnionych twierdzeń i dowodów, na co wprost wskazuje użycie przez ustawodawcę zwrotu…

Czytaj więcej >

Rozpoczęły się prace nad nowym Kodeksem Pracy

22.09.2016

W ubiegłym tygodniu powołana została Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy.   Celem prac Komisji będzie opracowanie dwóch odrębnych projektów kodeksów: indywidualnego prawa pracy oraz zbiorowego prawa pracy.   Według przewodniczącego Komisji przyczyną podjęcia prac nad nowymi przepisami są nieczytelne i skomplikowane przepisy w obecnym kodeksie, co często wykorzystują pracodawcy w sporach z pracownikami.   Komisja szczególny…

Czytaj więcej >

Wypowiedzenie umowy o pracę – zmiana trybu wypowiedzenia

17.09.2016

Jeżeli po złożonym przez pracodawcę wypowiedzeniu umowy o pracę i w trakcie trwania okresu wypowiedzenia pracodawca powziął wiadomość o ciężkim naruszeniu podstawowych obowiązków pracowniczych przez pracownika, można dokonać zmiany trybu wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy bez wypowiedzenia na podstawie art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 Ustawy z dnia…

Czytaj więcej >

Od 8 września 2016 roku kolejne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

13.09.2016

W dniu 8 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja wprowadza m.in. obowiązek zawarcia w treści pozwu informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego sposobu rozwiązania sporu. Nowelizacja objęła również przepisy dotyczące elektronicznego postępowania upominawczego. Wprowadzono możliwość zamieszczenia w pozwie wniosku o umorzenie postępowania w razie stwierdzenia przez sąd braku…

Czytaj więcej >

Od 1 stycznia 2016 roku zmieniła się wysokość opłat od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

08.06.2016

  Od 1 stycznia 2016 roku zmieniła się Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (ustawa z dnia z dnia 28 lipca 2005 r.; Dz.U. Nr 167, 1398) między innymi w zakresie wysokości opłaty sądowej od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach o prawa majątkowe. Do 31 grudnia 2015 roku wzywający do próby…

Czytaj więcej >